FAQs Complain Problems

कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदाियक आयोजना (सञ्‍चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, 2076 र अनुसूची