गणक र सुपरिवेक्षको लिखित परिक्षा संचालन सम्बन्धमा ।।