FAQs Complain Problems

नगर सभाबाट पारित नियमावलि तथा कार्यविधि (भाग २)

Documents
राजपत्र प्रकाशन कार्यविधि, २०७५ PDF icon Rajpatra Prakashan Karyabidhi.pdf
नगर कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७५ PDF icon Karyasampadan Niyamawali.pdf
बैठक सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ PDF icon Baithak Sanchalan.pdf
बिपद् व्यवस्थापन कोष कार्यविधि, २०७५ PDF icon विपद् कोष व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४.pdf
विपद् कोष व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ PDF icon विपद् कोष व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५.pdf
'घ' वर्ग निर्माण व्यवसायी इजाजत कार्यविधि, २०७५ PDF icon घ बर्गको ठेकेदार कार्यविधि.pdf
स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ PDF icon स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि.pdf
जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको कार्यविभाजन नियमावली, २०७८ PDF icon जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको कार्यविभाजन नियमावली, २०७८.pdf
जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको तथ्यांक ऐन, २०७८ PDF icon जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको तथ्यांक ऐन, २०७८.pdf
जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको प्रशासकिय कार्यविधि ( नियमित गर्ने ) ऐन, २०७८ PDF icon जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको प्रशासकिय कार्यविधि ( नियमित गर्ने ) ऐन, २०७८.pdf
जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको स्वास्थ्य ऐन, (पहिलो संसोधन) २०७५ PDF icon जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको स्वास्थ्य ऐन, (पहिलो संसोधन) २०७५.pdf
संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा वातावरणीय परिक्षण कार्यविधि, २०७८ PDF icon संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा वातावरणीय परिक्षण कार्यविधि, २०७८.pdf
स्थानीय तहमा वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८ PDF icon स्थानीय तहमा वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक, २०७८.pdf
संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा वातावरणीय परिक्षण कार्यविधि (पहिलो संशोधन ),२०७८ PDF icon वातावरण.pdf
सार्वजनिक-खरिद-नियमावली-२०७६ PDF icon सार्वजनिक-खरिद-नियमावली-२०७६.pdf

लोकेशन