घटना दर्ता किताव डिजीटाइजेशन गर्नको लागि सेवा खरिद सम्बन्धी ७ दिने सिलवन्दी दरभाउपत्रको सूचना