डिप बोरिङ्ग निर्माण सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्यनको सूचना !!!