FAQs Complain Problems

छुट प्राविधक ग्रेड सम्बन्धमा श्री सम्बन्धित सम्पूर्ण स्थायी शिक्षकहरु, जी.सि.उ.म.न.पा., बारा