FAQs Complain Problems

नगर सभाबाट पारित ऐन (भाग १)

Documents
संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा वातावरणीय परिक्षण कार्यविधि (पहिलो संशोधन ),२०७८ PDF icon वातावरण.pdf
स्थानीय तहमा वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८ PDF icon स्थानीय तहमा वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक, २०७८.pdf
संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा वातावरणीय परिक्षण कार्यविधि, २०७८ PDF icon संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा वातावरणीय परिक्षण कार्यविधि, २०७८.pdf
जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको स्वास्थ्य ऐन, (पहिलो संसोधन) २०७५ PDF icon जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको स्वास्थ्य ऐन, (पहिलो संसोधन) २०७५.pdf
जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको प्रशासकिय कार्यविधि ( नियमित गर्ने ) ऐन, २०७८ PDF icon जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको प्रशासकिय कार्यविधि ( नियमित गर्ने ) ऐन, २०७८.pdf
जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको तथ्यांक ऐन, २०७८ PDF icon जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको तथ्यांक ऐन, २०७८.pdf
जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको कार्यविभाजन नियमावली, २०७८ PDF icon जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको कार्यविभाजन नियमावली, २०७८.pdf
आर्थिक ऐन, २०७८ PDF icon आर्थिक एन २०७८.pdf
विनियोजन ऐन २०७८ PDF icon विनियोजन ऐन.pdf
'घ' वर्ग निर्माण व्यवसायी इजाजत कार्यविधि, २०७५ PDF icon घ बर्गको ठेकेदार कार्यविधि.pdf

Pages

लोकेशन