सामुदायिक विद्यालयको आ.व.2075/76 को लेखापरीक्षण गर्न खटाइएका लेखापरीक्षकहरुले प्रतिवेदन बुझाउने सम्बन्धी सूचना