सेवा करारमा (सुपरिवेक्षक र गणक) लिने सम्बन्धि सूचना